Ideeënbus

Conferentie 'Prioriteit voor Preventie' pleit voor nieuw sociaal fundament

De werkconferentie Prioriteit voor Preventie op donderdag 15 maart, georganiseerd door Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, had tot doel preventie in het sociaal domein extra onder de aandacht te brengen. Huidige problemen rond kwetsbare groepen nopen tot een breed gedragen preventieagenda per gemeente, waarbij dieperliggende oorzaken moeten worden aangepakt. Een pleidooi voor een nieuwe sociale basis.

Ruim 250 deelnemers van gemeenten, GGD’, welzijn en zorg hielden zich tijdens de werkconferentie Prioriteit voor Preventie bezig met de vraag hoe partners in alle gemeenten samen kunnen werken om preventie in het sociaal domein en vooral goed preventiewerk op te bouwen en in te vullen. Daartoe werden verschillende deelsessies georganiseerd onder andere rond GGZ in de wijk, schuldenaanpak, eenzaamheid, geboortezorg, integrale vroeghulp voor kinderen en hulp na scheiding. Ikzelf organiseerde een deelsessie Preventieve Eerstelijnszorg. Lees er hier meer over.

 

Pleidooi voor Preventie

In het ‘Pleidooi voor Preventie’ werden door de organisatie vijf speerpunten geformuleerd:

1. Schulden en armoede, bijvoorbeeld rond de werkzaamheid van schuldsaneringsprogramma's en inclusie van vluchtelingen

2. Veilig opgroeien, bijvoorbeeld door te investeren in kwetsbare gezinnen

3. Verbinding sociaal en gezond, bijvoorbeeld rond psychische vragen en thema’s als eenzaamheid

4. Professionalisering preventiewerk, gericht op sociale professionals in het voor- en achterveld

5. Versterken van de sociale basis, bijvoorbeeld door het bevorderen van toegankelijke basisvoorzieningen in alle gemeenten

Volgens de initiatiefgroep is een dieper gaande aanpak nodig, gericht op oorzaken in plaats van symptomen. Het versterken van de sociale basis kan daar volgens haar aan bijdragen. Ook is volgens het Kennisplatform een herbezinning nodig op financiële kosten versus de baten. Ze pleit voor verschuiving van budgetten van de tweedelijnszorg naar effectieve, sociale preventie op plekken waar zorgvragen ontstaan of zelfs vroegtijdig kunnen worden opgevangen. Zie voor een verslaglegging en verdere informatie over de werkconferentie de website van Prioriteit voor Preventie op https://kennisplatformsdnh.nl/prioriteit+voor+preventie/default.aspx

 

Focus aanbrengen

Belangrijkste les die ik trok uit het congres: leg de focus op echte urgenties. Door een brede benadering van preventie wordt het al gauw een containerbegrip, dat leidt tot een uitwaaiering van initiatieven en opvattingen die wellicht niet allemaal even goede resultaten boeken. Naast tekorten op de arbeidsmarkt, groeiende wachtlijsten in de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ, bestaan er ook grote urgenties rond maatschappelijke problemen, gezondheid en leefkwaliteit. Er dient maximaal te worden samengewerkt over de schotten van lijnen en sectoren heen met een accent op het vroegtijdig voorkomen van zware zorg- en hulpvraagstukken. Daarin is het belangrijk dat er per gemeente wordt bekeken waar de prioriteiten liggen. Dus: beter smal en effectief inzetten op een aantal hoofdvraagstukken, dan te breed op al te veel en daarmee wellicht met te weinig resultaat.

Met een beperkt aantal prioriteiten is ook beter te werken aan oorzaken en aan nieuwe vangnetten om problemen te voorkomen.

Vanuit de eerstelijnszorg zien we met name urgentie rond:

  • de hulp en zorg voor kwetsbare ouderen,
  • jeugdzorg en veilige opvoedomgevingen,
  • aansluiting van eerstelijns op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, ook bij crisis en voor opvang bij suïcidedreiging en voor verwarde mensen
  • leefstijlbevordering bij overgewicht en chronische ziekten
  • integrale samenwerking en (digitale) communicatie in en rond de wijk
  • opstapeling van leef en zorgvragen bij mensen in mindere sociaal-economische omstandigheden
  • toenemende problematiek van sociaal isolement en beleefde eenzaamheid, niet alleen bij ouderen, maar -vooral- ook bij jong-volwassenen.

Vanuit Zonh dragen we, ook graag in samenwerking met het Kennisplatform Sociaal Domein, bij aan het richten, inrichten en verrichten van preventieve zorg, ondersteuning en hulp.

Meer informatie ?


Neem dan nu contact op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mart Stel. Progammamanager bij ZONH.

Cookies Disclaimer Contact